Výzva na predkladanie ŽoRP

Okresný úrad Trebišov vyhlasuje Výzvu č. 1/OÚTV/2018 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorú môžete nájsť stránke okresného úradu: https://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-trebisov. 

Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR v súlade s Akčným plánom (podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Oprávnení žiadatelia na základe tejto výzvy sú v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia.

Uzavretie výzvy: do 24. septembra doručiť žiadosť na okresný úrad.

Výška regionálneho príspevku: je maximálne 200 000,- €

Oprávnené aktivity:

a, vytváranie nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie,

b, rozšírenie podnikateľských aktivít,

c, vytvorenie nového produktu alebo služby.

Všetky tovary a služby, na ktoré sa požaduje regionálny príspevok musia byť obstarané v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Potrebné prílohy, ako aj bližšie informácie k možnostiam čerpania regionálneho príspevku nájdete v príručke a schéme na podporu lokálnej zamestnanosti alebo na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky http://www.nro.vlada.gov.sk/dokumenty/#ziadost-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku .

Žiadosť a vzory povinných príloh: