Výzva na predkladanie ŽoRP

Žiadateľ o regionálny príspevok môže podať žiadosť o regionálny príspevok len na základe vyhlásenej výzvy, ktorú vyhlasuje Okresný úrad v Trebišove na svojej webovej stránke. V súčasnosti nie je vyhlásená žiadna výza. Pre aktuálne informácie navštívte stránku Okresného úradu Trebišov https://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-trebisov.