spacer.png, 0 kB
Stats

Time: 16:23
Members: 271
Hits: 105
WebLinks: 67
Visitors: 452377

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Schválené prestavby automobilov na plyn LPG, CNG

Montážne dielne, pracoviská. (Vstup pre verejnosť)

Zmena Vyhlášky č. 578/2006 Z. z. Tlačiť
Utorok, 31 marec 2015

v Zbierke zákonov čiastke 18 ročníka 2015 bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 57/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobúda účinnosť 1.4.2015.

Zmeny, ktoré sa dotknú vykonávania prestavieb montáží:

1. V § 25 ods. 2 písm. a) - prílohou k písomnej žiadosti je

a) kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko montáže plynových zariadení, alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti.

táto veta sa dopĺňa aj do § 25 ods. 3 písmeno a)

2. V § 90 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c)

Pracovisko montáže plynového zariadenia pozostáva najmä z označených a oddelených priestorov, a to z:

a) prijímacej kancelárie,

b) priestoru dielne.

c) prístupových a vnútorných komunikácií a odstavných plôch

3. V § 90 ods. 2 sa vypúšťajú slová "pri inštalovanom vozidlovom zdviháku".

2) Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu A musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) najmenej tieto vnútorné rozmery:

1. dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,

2. šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,

3. výšku 3 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

4. šírku brány 2,3 m a výšku brány 2,1 m,

alebo

1. dĺžku 8,9 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,

2. šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,

3. výšku 3 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

4. šírku brány 2,65 m a výšku brány 2,85 m.


4. V § 96 ods 5 sa sa vypúšťa tretia veta a štvrtá veta:

(5) Vypísaná Kniha príjmu a výdaja tlačív a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje počas piatich rokov. Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív a pečiatok vedené podľa odseku 4 sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a denný výdaj sa osobitne vytlačí a opatrí podpisom a odtlačkom pečiatky technika montáže plynových zariadení a spolu s dodacími listami vydanými poverenou technickou službou montáže plynových zariadení sa archivuje počas piatich rokov.

Štatutárny orgán oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení pred archiváciou výtlačkov denného výdaja tlačív tieto výtlačky opatrí svojím podpisom.


5. V § 96 ods. 6 sa slová "pečiatok a databázu vykonaných montáží plynových zariadení" nahrádzajú slovami:

"pečiatok, databázu vykonaných montáží plynových zariadení, pečiatky technikov montáže plynových zariadení, nespotrebované tlačivá, inventúru ku dňu ukončenia činnosti a poškodené tlačivá spolu so zápisom o poškodení alebo zničení."


6. dopĺňa sa § 104e Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2015

Ak v oprávnení na montáž plynových zariadení alebo v osvedčení technika montáže plynových zariadení, vydanom do 31.marca 2015, je uvedený druh paliva stlačený zemný plyn CNG, rozumie sa tým zemný plyn NG.

Posledná zmena ( Utorok, 31 marec 2015 )


spacer.png, 0 kB
Najčítanejšie články
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB