spacer.png, 0 kB
Stats

Time: 16:23
Members: 271
Hits: 105
WebLinks: 67
Visitors: 452377

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Schválené prestavby automobilov na plyn LPG, CNG

Montážne dielne, pracoviská. (Vstup pre verejnosť)

Cenník služieb Tlačiť
Sobota, 27 máj 2006

 č. CEN-01/2015

A. Vzdelávanie technikov montáže plynových zariadeníCena bez DPH

Cena s DPH

1

Základné školenie - rozsah definovaný vyhl. MDPT SR č. 578/2006 Z.z. § 98 ods 4 - 24 hod teor., 8 hod. prax, 8 hod odb. konzultácií

V cene je i praktická časť školenia na pracovisku montáže plynových zariadení.282,15 Euro338,58 Euro

2

Zdokonaľovacie školenie rozšírenie na na ďalší typ paliva (LPG na CNG a opačne) - rozsah definovaný vyhl. MDPT SR č. 578/2006 Z.z. § 98 ods 5- 8 hod teor., 8 hod. prax, 8 hod odb. konzultácií

V cene je i praktická časť školenia na pracovisku montáže plynových zariadení.

248,95 Euro

298,74 Euro

3

Doškoľovací kurz LPG na predĺženie platnosti osvedčenia - rozsah definovaný vyhl. MDPT SR č. 578/2006 Z.z. § 99 ods 45- 8 hod teor., 2 hod odb. konzultácií (kalkulácia 20 technikov - ŽA)

162,65 Euro


195,18 Euro

4

Doškoľovací kurz CNG na predĺženie platnosti osvedčenia - rozsah definovaný vyhl. MDPT SR č. 578/2006 Z.z. § 99 ods 45- 8 hod teor., 2 hod odb. konzultácií (kalkulácia 12 technikov - BA)

195,84 Euro

235,01 Euro

 

 

Kalkulácia ceny vychádza z počtu najmenej 5 účastníkov. Ak sa vo výnimočných prípadoch na žiadosť účastníkov uskutoční školiaca akcia bude k cene pripočítané - pri jednom účastníkovi- +60%, pri dvoch +40%, troch +30%, štyroch +20% príplatok.Rozsah základného školenia, zdokonaľovacieho doškolenia a doškoľovacieho kurzu stanovuje vykonávací predpis - vyhláška č. 578/2006 Z.z. k zákonu č. 725/2005 Z.z.


B. Overovanie plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadeníCena bez DPH

Cena s DPH

1

Overenie plnenia podmienok na pracovisku montáže plynových zariadení

849,76 Euro

1019,712 Euro

2

Overenie plnenia podmienok na pracovisku montáže plynových zariadení s oprávnením platným do 31.6.2009

500 Euro

600 Euro

3

Hodinová cena ako podklad pre kalkuláciu opakovaných posúdení, ak je to nevyhnutné (za každú hodinu - aj začatú)

25,56 Euro

30,67 Euro

4

Cestovné náklady za použitie vozidla kat. M1

0,40 Euro

0,48 Euro

5

Náhrada za stratu času v prípade odrieknutia alebo presunutia termínu po tom, čo sa inšpektor dostavil na vopred dohodnuté miesto (za každú hodinu - aj začatú)

6,64 Euro

7,97 Euro

Rozsah preverenia pracoviska stanovuje vykonávací predpis - vyhláška č. 578/2006 Z.z. k zákonu č. 725/2005 Z.z.

Správa z overenia je vydaná na základe úhrady horeuvedenej sumy (ak nie je podpísaná zmluva s inými podmienkami).

C. Používanie informačného systému, tlačivá, pečiatky, tabuľaCena bez DPH

Cena s DPH

1

Paušálny poplatok za spracovanie jedného záznamu protokolu o montáži plynového zariadenia do informačného systému vo fakturačnom období.

V tomto poplatku je pracoviskám účtovaná pomerná časť za všetky práce v informačnom systéme - evidencia pečiatok, pracovísk, technikov, výstupy, návrh a udržiavanie systému, metodické pokyny a ich udržiavanie, stanoviská.
Technická služba smie podnikať len v tejto oblasti, preto je v tomto poplatku tiež zahrnutá pomerná časť všetkej prevádzkovej réžie - akreditácia, nájmy, odpisy, mzdy, cestovné, vedenie účtovníctva a ďalšie náklady na zabezpečenie samofinancovania tech. služby.

33,19 Euro/ zápis

39,89 Euro/ zápis

2

Tlačivo protokolu o montáži plynového zariadenia LPG

1,99 Euro

2,39 Euro

3

Tlačivo protokolu o montáži plynového zariadenia LPGR

1,99 Euro

2,39 Euro

4

Tlačivo protokolu o montáži plynového zariadenia retrofitný systém CNG, CNGR

1,99 Euro

2,39 Euro

5

Náklady na doručenie (slovenská pošta, doručenka, spevn. obálka, poistenie)
- do 83 Euro .-
- nad 83 Euro .-

6,98 Euro


0

8,38 Euro


0

6

Pečiatka používaná pri činnosti montáže plynových zariadení a jeho evidencia

7,97 Euro

9,56 Euro

7

Pečiatka samonamáčacia používaná pri činnosti montáže plynových zariadení a jeho evidencia

22,90 Euro

27,48 Euro

8

Samostatná gumička na pečiatku používaná pri činnosti montáže plynových zariadení a jeho evidencia

5 Euro

6 Euro

9

Tabuľa označenia pracoviska montáže plynového zariadenia

19,58 Euro

23,50 Euro

10

Zaslanie Tabule (poštovné, balné, slovenská pošta, dobierka)

6,98 Euro

8,38 Euro

 11

Aktivácia služby „Pridávanie záznamu v evidencii montáže PZ" po vypnutí pre dlhodobé neplatenie pohľadávok

12 Euro

14,40 Euro

 12Vytvorenie opisu protokolu o montáži plynového zariadenia za zrušené pracovisko montáže plynových zariadení na žiadosť majiteľa vozidla vrátane nákladov na doručenie 25 Euro 30 Euro


D. Služby informačného systému pre zástupcov výrobcovCena bez DPH

Cena s DPH

1

Paušálny poplatok za prístup zástupcu výrobcu do informačného systému s funkcionalitou:

- prehliadanie a schvaľovanie záznamov o protokoloch o montáži plynových zariadení pracoviskám montáže plynových zariadení v SR poskytovateľom zastupovanej značky (značiek) plynových zariadení

- prehliadanie záznamov jednotlivo schválených zariadení na báze EHK-OSN 115 ním zastupovanej značky(čiek) plynového zariadenia

50,00€/mes.

60,00€/mes.

2

Vypracovanie mesačnej štatistiky o montážach plynových zariadení pre potreby poskytovateľa zastupovanej značky plynových zariadení (za 1 značku)

25,00 €/ks

30,00 €/ks

Náležitosti tlačív protokolov, pečiatok a označenia pracovísk sú stanovené vo vyhláške č. 29/2006 Z.z.

Zmeny v 03/2010: pridaná položka C.11, mena už len Euro.

Zmena v 01/2011: zvýšená sadzba DPH z pôvodnej sadzby 19 % na sadzbu 20 %

Zmena v 05/2011: zníženie ceny tlačiva typu LPGR. Nová cena tlačiva klesla z 3,98€ na 1,99€ (bez DPH).

Zmena v 01/2013: zvýšenie nákladov na doručenie z 4,98 bez DPH na 6,98 bez DPH následne o zvýšenie cien služieb Slovenskej pošty od 01.01.2013.

Zmena v 02/2013:C2 Podmienka pre platnosť znížených cien a platba preddavkom v prípade dlžníkov. Zníženie cien tlačív CNG a CNGR,

Zmena v 01/2014: pridaná položka C.13 - spoplatnenie vytvorenia a zaslania opisu protokolu o montáži PZ - len za zrušené pracovisko MPZ

Zmena v 01/2015: pridaná položka D - pridanie služieb inform. systému pre zástupcov výrobcov

Zmena v 01/2015: zrušená cenová akcia C2 ku dňu 31.5.2015, posun číslovania

Schválil: Ing. Viliam Šedo, riaditeľ dňa: 25.05.2015

Posledná zmena ( Piatok, 05 jún 2015 )


spacer.png, 0 kB
Najčítanejšie články
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB