PROPOZÍCIE

CHARAKTERISTIKA PODUJATIA
KRÁĽOVSKÉHO MTB MARATÓNU
#12 ročník

XI. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti pohoria Branisko a Spišského hradu. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách.  Povrch trate: spevnená cesta 40% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 40%, single track 20%.

Viac informácií
o trasách
 • „80ka“ maratón (80 km/3050 m)
 • „50ka“ polmaratón (48 km/1650 m)
 •  „28ka“ (28 km/650 m) – pre pretekárov bez licencie SZC

Termín:
18. august 2018 (sobota)
Miesto:
Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872’/E 20°48.666′)

Usporiadateľ:
Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice

kategórie
kráľovského mtb maratónu
 • MD – Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • SD – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • VD – Muži (veteráni) od 50 rokov do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • W2D – Muži (veteráni) nad 60 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • ŽD – Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • KtK – Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • JrK – Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • JaK – Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • MK – Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • SK – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • VK – Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • W2K – Muži (veteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • LK – Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • EE – Elektrobicykle,  krátka trasa (polmaratón)
 • M25 – Muži bez rozdielu veku trasa 25ka
 • Ž25 – Ženy bez rozdielu veku trasa 25ka
 • F – Family – rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 25ka
vyhodnotenie kategórií
 • „80ka“ – vyhodnocujú sa kategórie MD, SD, VD,W2D, ŽD
 • „50ka“ – vyhodnocujú sa kategórie MK, SK, VK, W2K, ZK, DK, LK, JaK, JrK, KtK,EE
 • „28ka“ – vyhodnocujú sa kategórie M25, Ž25, F
prihlášky

Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line: www.kralovskymaraton.sk
E-mail: info@kralovskymaraton.sk

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 28ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Babe King Race.

kontakt

RIADITEĽ PODUJATIA:

Marián Králik

HLAVNÝ ROZHODCA:

Ing. Dušan Richter

ČASOMIERA A VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

Ing. Dušan Richter (VOS TPK)

TRAŤ:

ŠK Pegas

PRIHLASOVANIE A PREZENTÁCIA:

Viktor Homolya
František Teplický (SAO)

TEL.KONTAKT:

+421 917 343 847
+421 903 642 206
+421 948 747 196

ŠTARTOVNÉ
 • Pre účastníkov  Babe KING Race  štartovné 0,-EUR
 • Deti do 15 rokov štartovné 0,-EUR (pri kategórií Family platí len rodič podľa stanovených termínov).
 • Pre všetky kategórie jednotné 17,-EUR do 30.6.2018 (s pamätným suvenírom).
 • Pre všetky kategórie jednotné 20,-EUR od 1.7.2018 do 3.8.2018 (s pamätným suvenírom).
 • Pre všetky kategórie jednotné 25,-EUR od 4.8.2018 (bez pamätného suveníru).

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne.
Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 25,-EUR.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.
Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

REGISTRÁCIA ZASTAVENÁ !
SLUŽBY

.Záleží nám na všetkých zučastených športovcoch. Na základe toho sme pre vás pripravili sumár podmienok, ktoré je nutné dodržiavať. Sú kľúčovým faktorom k vašej bezpečnosti a pohodliu. Nájdete tu aj informácie, ktoré vám pomôžu orientovať sa v okolí miesta pripravovanej udalosti.

UBYTOVANIE
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Možnosť stanovania v obci Granč Petrovce – futbalové ihrisko vo vyhradených priestoroch.
TECHNICKÁ POMOC
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.
ŠATNE A SPRCHY
V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.
PODMIENKY ÚČASTI NA PRETEKOCH
Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže!
Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis - FaxCopy. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od spoločnosti FaxCopy, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
UMÝVANIE BIKE-OV
Vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli pri prezentácii.
DOPRAVA
Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu.
Príjazd z Košíc po ceste 547 pred obcou Dobrá Vôľa odbočiť vpravo smer Žehra.
Smer od Levoče po E50/18 odbočka Granč Petrovce.
Smer od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné smer Granč Petrovce. Príjazd po diaľnici D1 odbočiť v zjazde Behárovce.
POISTENIE
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
CENY A ODMENY
Prví traja v kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy. Pre všetkých účastníkov maratónu je na záver pripravená tombola.
Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov (týka sa to aj tomboly).
MERANIE ČASU
Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení maratónu je každý účastník povinný čip vrátiť.
ŠTART/CIEĽ
Štart a cieľ pretekov je v obci Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666'). Časy štartov pre jednotlivé kategórie sú uvedené na konci týchto propozícií, v časti Program.
OBČERSTVENIE
„80ka“ – 4x
„50ka“ – 3x
„28ka“ – 1x
VŠETCI PRETEKÁRI SA ZÚČASTŇUJÚ PODUJATIA NA VLASTNÉ RIZIKO.

Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky.

Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.
Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.
V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár. Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie kontrolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.

Pretekár dobrovoľným prihlásením sa na preteky cez www.sao-tatry.sk  a svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov si je vedomý,  že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov.

Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.

19:00 – 21:00
PREZENTÁCIA
7:30
ZAČIATOK PREZENTÁCIE
11:00
ŠTART  25ka
9:00
štart 80ka
11:15
štart Babe KING Race
10:30
ŠTART 50ka
15:30

vyhlasovanie víťazov + Tombola

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO VYKONAŤ ZMENY V PRÍPADE POTREBY.